Valikko
Etusivu
Keskustelut
Uusimmat viestit
Lukemattomat
 
Uutiset
Artikkelit
Sanasto
 
Linkit
Kyselyt
Digivideo ry
Login
Hallituksen jäsenille.
Käyttäjätunnus

Salasana

Muista minut
Salasana unohtunut?
Etusivu
Digivideoyhdistys ry
Kirjoittanut Administrator   
29.12.2004

Jäseneksi liittyminen

Henkilöjäsen (yksityinen ihminen) 10e/vuosi

Yhteisöjäsenet
yritys tms.kaupallinen yhteisö 200e/vuosi
yhdistys, oppilaitos tms. 100e/vuosi


Liittymisohjeet

1. Lähetä sähköpostitse osoitteeseen jukka.virtanen@digivideo.fi seuraavat tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • postiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • haluatko vastaanottaa yhdistyksen jäsenpostin sähköpostiisi (Jäsenpostilla tarkoitetaan yhdistyksen sisäisiä tiedotteita.

Osoitetietoja ei luovuteta kolmannelle taholle, ellei jäsen sitä itse pyydä.)

2. Saat vahvistuksen liittymisestä sähköpostiisi.

3. Maksa jäsenmaksu 10 euroa.

Maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille, tulee jäsenyys voimaan virallisesti.


Pankkitiedot

Maksun saaja:
Digivideoyhdistys Ry
Handelsbanken
IBAN: FI25 3131 3001 1360 43
BIC: HANDFIHH


Viitenumeron saat heti liittymisen jälkeen sähköpostiisi

Jatkossa saat sähköpostiisi laskun kerran vuodessa. Erillistä paperilaskua ei tule.

Mikäli yhteystietosi muuttuvat, ilmoita siitä yhdistykselle.

Digivideoyhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Digivideoyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Tampere


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea digitaalisen videon tekemisen ja esittämisen yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa
 • järjestää opetus- ja neuvontatilaisuuksia
 • voi järjestää kilpailuja
 • voi järjestää tarvikkeiden ja laitteiden yhteishankintoja voittoa tavoittelematta jäsenilleen
 • voi hankkia jäsenetuja jäsenilleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan

 • harjoittaa alansa julkaisutoimintaa
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus itse tai kuuden (6) yhdistyksen jäsenen esityksestä.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-7 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle yksin.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.5. - 30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä kutsulla.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Viimeksi päivitetty ( 13.03.2019 )
«   »